choose your language:  Registreren|Inloggen 

 donderdag 19 juli 2018
You are here :Reglementen   
 Download reglementen
Minimaliseren
 TitleModified DateSize 
Reglementen BC Brabo14/09/2011143,18 KBDownloaden
  
Minimaliseren

BRABO BOWLING CLUB                          

Zetel : Oudebaan 123                                                                                                                  2970 Schilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

REGELEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE

 

 

Art. 1   EFFECTIEVE LEDEN

 

Worden als effectieve leden van BRABO aanzien: zij waarvan de penningmeester hun clubbijdrage heeft ontvangen.

 

 

Art. 2  BESTUURSCOMITEE VAN DE CLUB

 

            Voorzitter (5)

            Secretaris (2)

            Schatbewaarder (penningmeester) (2)

            Sportbestuurder (2)

 

De vier hierboven vernoemde bestuursfuncties zijn verantwoordelijk tegenover de Belgische Bowling Sport Federatie. Enkel zij zijn gemachtigd om in naam van BRABO BC met de B.B.S.F. briefwisseling te voeren.

Om de twee jaar (voorzitter 5 jaar) zijn deze functies her- of verkiesbaar.

Het bestuur kan uitgebreid worden met een ondervoorzitter, feestbestuurder en twee raadsleden.

Komt er een bestuursfunctie vrij dan zal in onderling overleg met het nieuw verkozen lid overlegd worden voor de verdeling van de taken.

De schatbewaarder moet eenmaal per maand de clubrekeningen laten nazien door de voorzitter die tekent voor akkoord. Eenmaal per jaar worden de rekeningen door twee clubleden nagezien. Deze brengen op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van hun bevindingen.

 

 

Art. 3   TOETREDING

 

            BRABO BC staat open voor iedereen zonder onderscheid van geslacht. De minimum

leeftijd is 12 jaar. Voor deelname aan de Interclub van 12-jarigen gelden de reglementen van de B.B.S.F. Art. 405 C.

            Uitzonderingen: kandidaat-leden, welke vroeger wegens een tuchtmaatregel uit de
            club werden gesloten, kunnen zich niet meer bij BRABO BC aansluiten.

 

 

Art. 4   LIDMAATSCHAP

 

Het feit dat de leden in de maandagleague of in de interclubcompetitie spelen, bewijst hun lidmaatschap en zijn voldoende bekend bij het bestuur. Er worden dus geen lidkaarten uitgereikt.

 

 

Art. 5   OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB (TRANSFERTS)

 

Leden in het bezit van een B.B.S.F.-licentie kunnen na elk seizoen overstappen naar
een andere club mits het volgende in acht te nemen:

-                     aanvraag om een overgang indienen tijdens de periode door B.B.S.F. voorzien

-                     de aanvragen moeten op daartoe bestemde formulieren in drievoud worden opgesteld en getekend volgens de reglementen van B.B.S.F.

-                     de club kan een transfer weigeren, indien het ontslagnemend lid uitrusting van de club achterwege houdt, nog schulden heeft aan de club, enz…

 

 

Art. 6   RELATIE CLUBBESTUUR-LEDEN

 

Het bestuur heeft als voornaamste opdracht de sportiviteit van haar leden te stimuleren en de optimale voorwaarden te scheppen om zijn of haar bowlingsport te kunnen uitoefenen.

Het bestuur leidt en waakt over haar leden en past alle richtlijnen uitgevaardigd door B.B.S.F. toe.

Ook is het bestuur gemachtigd om ten opzichte van haar leden schorsingen of schrappingen uit te spreken. De maatregel, welke door het bestuur ten opzichte van haar leden wordt getroffen, moet ten laatste binnen de vijf werkdagen na de uitspraak ter kennis worden gebracht. Iedere sanctie dient schriftelijk te worden medegedeeld  aan  B.B.S.F. binnen de vijf dagen. De gestrafte persoon kan bij B.B.S.F. in beroep gaan, voor zover de beslissing tot de genomen sanctie tegenstrijdig is met de reglementen en de statuten van B.B.S.F.

 

 

Art. 7   VERZEKERING

 

De leden met een B.B.S.F.-licentie zijn tegen burgerlijke verantwoordelijkheid verzekerd binnen de perken voorzien bij de polis door B.B.S.F. onderschreven.

Ook zij die geen interclub spelen worden verzocht de minimum aansluitingslicentie van de B.B.S.F. te onderschrijven zodat ook zij van deze voordelen kunnen genieten. Indien zij dit echter absoluut niet wensen te doen, zullen zij een formulier moeten ondertekenen waarin zij verklaren af te zien van eventueel verhaal bij een bowling-sportongeval en de gevolgen er zelf financieel van te zullen dragen.

 

 

 

Art. 8   CLUBUITRUSTING

 

            Wat de kleding betreft dienen de reglementen van B.B.S.F. gevolgd te worden.

Clubemblemen zijn verplicht in wedstrijden ingericht door B.B.S.F. (interteams, Belgische en provinciale kampioenschappen singels, dubbels, trio’s, enz…) en niet voor toernooien ingericht door een club zelf. Het clubembleem en/of naam van de club moet in overeenstemming zijn met de club vermeld op de licentie.

Een speler dient steeds in het bezit te zijn van zijn licentie en deze ook op aanvraag kunnen voorleggen.

 

 

Art. 9   WERKING VAN BRABO BC

 

BRABO BC wordt beheerd door een bestuurscomité, welk voor deze club verantwoordelijk is tegenover B.B.S.F.

 

 

Art.10  BIJDRAGE

 

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door het bestuur. De leden die een B.B.S.F.-licentie willen, moeten hun lidgeld uiterlijk op 20 juni betaald hebben. Anders lopen deze het risico niet te worden aangesloten bij B.B.S.F. Alle kosten voortvloeiend uit een laattijdige betaling en/of aanvraag tot aansluiting zijn ten laste van de speler.

 

 

Art.11  KAMPIOENSCHAPPEN

 

Iedereen met een B.B.S.F.-L-licentie kan deelnemen aan de verschillende kampioenschappen door de B.B.S.F. ingericht.

Elk Brabo-lid mag zich ook inschrijven via een andere club of rechtstreeks op de B.B.S.F. site.

Aan het Brabo infobord zullen ten gepaste tijd inschrijvingslijsten worden aangebracht.

De betaling van het prijzenfonds van deze kampioenschappen is betaalbaar aan de penningmeester van Brabo BC. De games worden betaald volgens instructies van B.B.S.F.

 

 

Art.12  INTERCLUBWEDSTRIJDEN

 

-                     Bij aansluiting bij B.B.S.F. is iedere club er aan gehouden ploeg(en) in te schrijven voor de interclubcompetitie, dat een officiële competitie is.

Leden welke geregeld deelnemen aan de Brabo-maandagleague krijgen voorrang voor deelname aan de interclubcompetitie. Eventuele geschillen voor die interclubcompetitie worden beslecht door het bestuur.

-                     De respectievelijke ploegkapitein(s) is(zijn) voor wat volgt verantwoordelijk:

·         samenstelling van hun ploeg

·         het correct invullen van de wedstrijdbladen

·         tijdig doormailen of faxen naar de B.B.S.F.

·         De betaling van de games van de beide ploegen aan de counter bij de thuiswedstrijden.

·         eventuele boetes door B.B.S.F. opgelegd, wegens fouten en /of onvolledigheden zijn ten laste van de ploeg.

·         Het betalen van 390 euro B.B.S.F. prijzenfonds aan Brabo BC- rekening nummer BE65 7895 8923 4396. Het bedrag mag in 1 maal  betaald worden ten laatste op 30 september van het lopende seizoen. Er mag ook betaald worden in maandelijkse aflossingen.

Betalingsschema : € 60 ten laatste op 30 september/lopend seizoen

                              € 60 ten laatste op 30 oktober/lopend seizoen

                              € 45 ten laatste op 30 november/lopend seizoen

                              € 45 ten laatste op 30 december/lopend seizoen

                              € 45 ten laatste op 30 januari/lopend seizoen

                              € 45 ten laatste op 28 februari/lopend seizoen

                              € 45 ten laatste op 30  maart/lopend seizoen

                              € 45 ten laatste op 30 april/lopend seizoen  

Bij openstaande betalingen op het einde van het seizoen zal de ploeg niet meer ingeschreven worden vooraleer de schulden vereffend zijn op de Algemene Vergadering.

                            

Art.13  BEKER VAN BELGIE OF BEKER AMAND COLIN

 

-           Voor de Beker van België of Beker Amand Colin zullen de 10 beste (8 effectieve spelers en 2 reserves) interclubgemiddeldes van het lopende seizoen gekozen worden om deel te nemen, met die beperking dat zij wel 12 games moeten gespeeld hebben in de interclubcompetitie van het lopende seizoen. Ook indien er voorrondes moeten gespeeld worden, zal diezelfde regel worden toegepast maar dan met de 10 beste gemiddeldes van het vorige seizoen. Als er iemand niet kan deelnemen, zal de volgende in de rangschikking opgesteld worden enz…

-                     Elke deelnemende speler ontvangt van de club per bekerronde een eenmalig bedrag van 10 euro ter dekking  van zijn persoonlijke onkosten. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de speler.

 

 

Art.14  CLUB-LEAGUE

 

-                     Alle aangesloten leden kunnen deelnemen aan de wedstrijden door Brabo ingericht. Deze worden gehouden iedere maandag in de loop van het bowlingseizoen. De league wordt geleid door een of meerdere bestuursleden, welke verantwoordelijk zijn voor het opmaken van de kalender, het bijhouden van de handicap en de ploegenrangschikking welke wekelijks worden aangepast.

-                     Om een wedstrijd te kunnen spelen moet een team met minimum 2 spelers aanwezig zijn. Voor de 3de (afwezige) speler is dan de “blind score” (145) van toepassing.

Zo lang een team op de geplande avond niet het vereiste aantal spelers heeft (dus twee) zal het andere team spelen tegen het ploeggemiddelde, inclusief handicap, welke bij de sportleider en/of bestuurslid bekend is (dit zal wekelijks uithangen op het infobord). Het team dat niet speelt krijgt automatisch 0 punten. Het is niet uitgesloten dat ook het aanwezige team geen enkel wedstrijdpunt haalt. Bij discussie behoudt het bestuur zich het recht om te beslissen in het belang van de club.

De speler die toch aanwezig is mag zijn games spelen maar de behaalde scores tellen officieel niet mee, zowel individueel als voor de ploeg.

-                     De afwezigheid van een team geeft geen ontlasting van de normale kosten van een speeldag. Enkel bij heerkracht (overlijden, verkeersongeval, enz.) zal het bestuur een regeling treffen met de uitbater.

-                     Een team kan maximum uit 10 spelers bestaan. De namen van deze spelers moeten bekend gemaakt worden aan het bestuur.

-                     Tijdens de laatste drie wedstrijden mogen er geen spelers opgesteld worden die tot dan niet deelnamen aan de lopende competitie.

-                     De competitie in deze league wordt volgens het handicapsysteem betwist. Het handicappercentage bedraagt 70% van 200 scratch. De maximale handicap is 70.

-           Nieuw aangesloten leden, welke geen gemiddelde hebben, dienen 3 games af te werken. Op dit begingemiddelde wordt dan hun handicap berekend, welke telkens wordt herberekend na elke wedstrijdavond wanneer de speler bijkomende partijen betwist.

-                     Nieuwe spelers waarover B.B.S.F.-gegevens bestaan zullen met de handicap starten berekend op het laatst gekende gemiddelde bij de Belgische Bowling Sport Federatie  (+ 15 games).

-                     Spelers die het seizoen ervoor speelden, vertrekken met hun laatst gekende gemiddelde (+ 15 games) waarop de handicap wordt berekend.

-                     Het scoreblad wordt volledig ingevuld en ondertekend door beide ploegverantwoordelijken en de avond zelf aan de verantwoordelijke van het bestuur afgegeven.

-                     Er zijn 8 wedstrijdpunten te verdelen, 2 per game en 2 voor het totaal. Bij gelijke score krijgt iedere ploeg 1 punt.

-                     Het ploegenklassement wordt opgemaakt volgens de gewonnen punten. In geval van gelijkheid wordt naar het aantal kegels gekeken (inclusief handicap).

-                     Bij slecht gedrag op de banen ( o.a. schoppen tegen de balreturn, obscene gebaren ed.) zullen er door het bestuur gepaste maatregelen getroffen worden, eventueel zelfs een geldelijke boete.

 

 

Art.15  KLACHTEN

 

Klachten moeten schriftelijk en getekend aan de voorzitter worden gericht. Andere
wijze van mededeling wordt niet aanvaard en niet in acht genomen. Bedoelde klachten worden door het bestuur onderzocht en indien mogelijk, zal er een gepast vervolg aan gegeven worden.

 

 

Art.16  VERGADERINGEN

 

            Het BRABO-bestuur komt in principe driemaandelijks bij elkaar.

Op het einde van het seizoen wordt er een Algemene Vergadering gehouden. De datum wordt uitgehangen op het infobord. De leden zijn ertoe gebonden deze bij te wonen.

Indien er voorstellen en/of wijzigingen van de BRABO-bowlingstatuten voorgesteld worden, kunnen deze alleen op voornoemde vergadering gewijzigd en bekrachtigd worden door een meerderheid van stemmen.

Deze worden door het bestuur dan omschreven en ingelast als nieuw/of gewijzigd artikel in het reglement van de bowlingstatuten. 

 

Home | Bestuur | League | Interclub | Beker | Reglementen
Copyright 2009-2016 - BC Brabo  | Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst